કોની શોધ ? / search for whom?

26 11 2013

We all are searching for something/someone. We are constantly in look out for something/someone. The search is so passionate that while we remain elusive the feeling of ‘missing out’ engrosses us perpetually. We regret not being able to find that which we are looking for. But do we know what we are looking for? What is this mad search for? The irony is we have no clue of what we are searching for. Ignorant of a goal, we make this search, the anchor of our lives. Isn’t this a fatal waste?
How weird it is to feel eluded of that which we do not even know. And how this pointlessness has become a celebration of life remains to be comprehended. Also this craving that we harbour – is it giving us ‘love’ or making us ‘hateful’. Happiness seems to be equated with the preference to be ignorant.

Below verses are a poetic depiction of the above observations.
 
ઘણા સમય થી તને યાદ કરું છું 
વૈશાખ ની લુ માં ગોતતા ગોતતા 
શિશિર ના વાયરા થકી આવી પહોચ્યો છું.
 
મને ના મળવાની તારી જીદ અપરંપાર છે 
ધસમસતા વંટોળ માં શોધતા શોધતા 
તને પામી લેવાની મારી હઠ બેમિસાલ છે.
 
તું શું છે તું કોણ છે તું ક્યાં છે 
વિચાર કરું ગુલાબ ની પાંખડી તોડતા તોડતા 
તારી ના મળવાની પીડા કેમ પારાવાર છે.

તું છે પ્રેમ કે પછી તિરસ્કાર છે 
જીવન ની કેડી પર ખોવાતા ખોવાતા 
તને ના જાણવાની મજા બેશુમાર છે.

 

 

  

Advertisements