કેમ ના મળે ? / why not?

9 06 2013
The ones who are most precious to us, we are the most inconsiderate to them – our children; our kids. Yes we love them the most, more than our own lives may be, and plan our lives so as to provide them the best. But in this process I feel, we end up turning a blind eye towards them. That little toddler, that little girl of yours, who hasn’t learnt to say a word, who hasn’t learnt to voice her opinion, we make her do and not do things merely based on our perceptions and choices. We do not really know whether they want to play when we are free only on a sunday. We do not really know what she wants when we decide whom she should be friends with; we do not really know her feelings when, for whatever reasons, we decide to shift her from school to school, we really do not know. As parents we claim that we know, but the question is do we really know. All that we do in the name of parenting – making them study, training them to be independent, coaching them to be successful, preparing them to be greedy – do we really consider the child’s feelings??
What do you see when you see in her eyes ? – do you see her agreement, do you understand her disagreement, do you really , truly ever look into her eyes before subjecting your ‘parenting’ on her?? I doubt.
I hate the idea of being a ‘grown up’. I detest the idea of ‘being on my own’. I yearn to be taken care. All my life, always. From here germinates this supposedly ‘childish’ inquiries. The verses that follow are a poetic depiction of such innocent inquiry.
That little toddler if could talk and express, would ask these questions to you the ‘parent’….
કેમ તારી છાતી થી તારે મને છેટો કરવો પડે ,
આખો દિવસ તને વળગી રેહવા કેમ ના મળે ?
કેમ તારે મને પલંગ પર સુતા શીખવવું પડે ,
તારા ખોળા માં મને  જગ્યા શું ના મળે ?
કેમ મારે સ્ટીલ ની ચમચી ને મોમાં નાખવી પડે ,
તારા હાથે કોળીયો  ખાવા મને શું ના મળે ?
કેમ તારે મને રમવા પ્લેગ્રૂપ માં મોકલવો પડે ,
ઘર ના પ્રાંગણ માં ઊછળકૂદ કરવા કેમ ના મળે ?
કેમ મારે હાથ લુછવા નેપકીન લેવો પડે ,
તારા પાલવ નો છેડો હવે મને શું ના મળે ?
કેમ તારે મને પાઠ ભણવા શાળા માં મોકલવો પડે ,
બાની એ વાર્તા ને દ્રષ્ટાંત હવે  સંભાળવા કેમ ના મળે ?
કેમ તારે મને એકલા રેહતા શીખવવું પડે
સંયુક્ત વાતાવરણ  માં મને ઉછેર કેમ ના મળે ?
કેમ હવે ‘માંગ્યા વગર તો માં એ ના પીરસે’ એવું સંભાળવું પડે
મને શું જોઈએ  એનો તને જરાય અણસાર  કેમ ના મળે ?
કેમ તારે મને ‘હવે મોટો થયો’ એવું સમજાવવું પડે ,
તારા હ્રિદય નો અંશ થઇ રેહવા મને કેમ ના મળે ?
તારું બાળક  થઇ એવો તો મૈ  શું ગુનો કર્યો
કે મારી એક પણ હઠ ‘નિર્દોષ’ તારા કાને ના પડે
મારી એક પણ હઠ તારા કાને કેમ ના પડે ?
Advertisements
Random Act of Kindness

16 06 2009

Have earlier shared an AV on Tiranga Cup 2009. Tiranga Cup was not only about cricket.  Tiranga cup is a manifestation of RANDOM ACT OF KINDNESS.  How a small thought of doing something that one wishes to do, for no great purpose other than just doing it, results into wonderful after effects. This thought is expressed in this AV. Find below the script of the voice over.

mihir

Is there a way of seeing that does not need eyes? Is there a way of touching things that does not need hands? Is there a way of loving that is beyond words and time spent, beyond prescribed greetings and reciprocity?

~ from Hugh Prather’s, Notes to myself.

Any act that generates joy and happiness for the involved; is what we understand as an ACT OF KINDNESS. However, random it may be, we believe, it has beautiful after effects, which shall ever remain.

Normally, while initiating any act or event; one thinks of the resources in hand; however we learned that for an act of kindness all that is needed is an intent, an intent which is selfless in nature, rest everything follows.

A kind heart,a clear objective, a strong sense of purpose and a bunch of values is the only capital that was required. Add to it a few liters of sweat and all the necessary resources would come along.

This is what happened at TIRANGA CUP 2009

TIRANGA CUP is cricket tournament organised for the wonderful kids living amidst insufficiency of resources and lifestyle. The idea was to create an event where in the kids can enjoy a competitive sport and have a funfilled experience preparing for it. The funds, the ground the required equipments it all came from a range of silent donors. The event was heartfully managed by independent volunteers; who in turn got lessons on innocence, love, teamwork and friendship.

At the end of it all the realizations were magical. One could see the joy and the happiness even with shut eyes. All involved – the kids, the volunteers – managed to touch each other in some form. The impact was unmatched and it still lives.

The act of kindness cannot be measured in magnitude. Its not big or small. Because its impact can never truly be measured. For the world it may or may not have any logical output. Like ripples in silent water travel unknown distances, we believe that such acts of kindness creates its ripples in the society.

Its impact  on the individual can never be communicated,  It has to be lived, it has to be experienced!

CAN YOU BRING A SMILE ON SOME ONE??

CAN YOU SPREAD THE FEELING OF JOY AMONG OTHERS?

CAN YOU???

JUST GO OUT AND TRY IT NOW.

Your heart is calling you with every beat, waiting for you to take the call!!!

Wished to share this AV of Tiranga Cup.

7 05 2009

TIRANGA CUP : cricket tournament organised for the wonderful kids dwelling around the gandhi ashram area of ahmedabad.

The idea is to create an event where in the kids can enjoy a competitive sport and have a funfilled experience preparing for it.

The event is heartfully managed by independent volunteers; who inturn are getting lessons on innocence, love, teamwork, friendship and love filled camaraderie

SOME MOMENTS FROM THAT EXPERIENCE!!!