ક્યાં લઇ જાય છે આ રસ્તો / where is this road taking me

17 01 2014
‘dharam’ means ‘ones truest nature’, that part of you that cannot be taken away, that which cannot cease to exist. That is your ‘Dharam’. ‘Shala’ means ‘a designated space’. A designated space as in a  school that would teach you ways and give you means to realize your truest nature is called a ‘Dharamshala’. When we set out on this fun and getting together of friends trip , our only notion of Dharamshala was of a peaceful and serene hill station of North india.
Over 90 hours of being in mindful conversations with friends, after more than 30000 kms of collective travelling and after a soul stirring 9 hour trek in snow and walking our way to about 9000ft above sea level it dawned upon us that we happened to be in a school to learn and to understand our true nature, we found we are in DHARAMSHALA.
The trek of Triund, apart from its aesthetics and natural beauty turned out to be an experience that left me speechless. Yes, someone as expressive as me, is left speechless. This is after about 2 days that the whirlwind of overwhelming thoughts are settling down, and i am seeing some faint meaning in all that was felt. We started the trek as a fun holiday excursion not knowing that it would take a sharp turn and become a challenging trek where we will have to battle against odds like bad weather, uncompromising terrain, resource-lessness, fear and despair.
We battled it with guts, trust, hope, togetherness but mostly with a ‘careful unconcern’ and humour which is so unique to our lot. Never did any of us had anticipated that at the end of 9 hours the trek of Triund would give us the greatest lesson of our lives – lesson of conviction, courage, hope, causality, trust, friendship and above all the lesson to let go. Individuality gave way the belief in ‘interdependence’.
Most of our times are spent in planning. In trying to control the tomorrow. As they say living in the illusion of control. But if we apply only a bit of common sense, it is so evident that nothing is in your control. The point from where you start, the journey and the point at where you might end, nothing can actually be planned. All of it just happens.
I often share it with friends – that when i start writing a poem i actually do not know where it will end. Invariably rhyme precedes the reason. Infact i give meaning to it once i would have completed it. From this perspective i am actually not the writer, i am only a  medium. The poem doesn’t come from me, it comes through me. This is exactly how the entire life should be taken. That you are not the doer, you are a mere medium – is the ultimate way to live. The acceptance of this fact is the way to reach to experiences of contentment and happiness, the only path to rise above the set paradoxes. The trek of Triund taught this to us.
The verses below are an attempt to distill all of the above in the form of a poem. From one perspective it is a description of the beauty, wonder and amazement that was experienced during the entire Triund trek and from a certain perspective the verses are a metaphorical expression of life as i decipher it, at this point in time of my existence.
As i said above, I am giving meaning to it after the poem is written, these words actually occurred to me at different points during the 9 hour trek of Triund.
Image 
ક્યાં લઇ જાય છે આ રસ્તો , ક્યાં લઇ જશે આ રસ્તો ,

વગર જાણે ચાલ્યા કરું એના પર હું આમ અમસ્તો  .     (2)
આડા-અવળા ને ત્રાંસા પથરા થી અંકાયેલો આ રસ્તો ,
લીલાછમ ઘટાદાર વૃક્ષો થી ઘેરાયેલો આ રસ્તો ,
તાજા બનેલા બરફ થી શણગારાયેલો આ રસ્તો ,
ના દેખાતા પક્ષીઓના સંગીત થી ભરાયેલો આ રસ્તો ,
કુદરત ની અતુલ્ય ચિત્રકલા સમક્ષ વસેલો આ રસ્તો ,
ક્યાં લઇ જાય છે આ રસ્તો , ક્યાં લઇ જશે આ રસ્તો   (2)
નવા દ્રશ્યો મારી આંખ ને બતાવતો આ રસ્તો ,
મિત્રોના અંતર ને ઓળખવાનો આ રસ્તો ,
ભણેલી ફિલસુફી ની પરીક્ષા લેતો આ રસ્તો ,
નિયતિ ની યોજના થી રૂબરૂ કરાવતો આ રસ્તો ,
આસ્થા ની જ્યોત ને અખંડ બનાવી જતો આ રસ્તો ,
ક્યાં લઇ આવ્યો છે આ રસ્તો , ક્યાં લઇ જશે આ રસ્તો   (2)
જે જોયું છે તેનું સ્મરણ કરાવાનો  આ રસ્તો ,
જે નથી જોઈ શકતો એનો એહસાસ કરાવાનો આ રસ્તો ,
જ્યાં પહોચ્યો છું ત્યાં સુધી પહોચવાનો આ રસ્તો ,
જ્યાં નથી પહોચી શક્યો , ત્યાં મને લઇ જવાનો આ રસ્તો
જ્યાં નથી પહોચી શક્યો ‘નિર્દોષ’, ત્યા મને લઇ જવાનો આ રસ્તો  .
ક્યાં લઇ જાય છે આ રસ્તો ક્યાં લઇ જશે આ રસ્તો ,
વગર જાણે ચાલ્યા કરું એના પર હું આમ અમસ્તો  .
Advertisements